Algemene voorwaarden

De Kookschuur ingeschreven in het handelsregister onder nummer NL 194.285.194b01

Begrippen:

Opdrachtgever: Individu of groep die deel wenst te nemen aan een workshop of evenement verzorgt door De Kookschuur.

Kookcursus: geheel van minimaal 8 (tenzij anders overeengekomen) en maximaal 25 opdrachtgevers die gezamenlijk, maar wel individueel deelnemen.

Reserveringen en betaling en inschrijving:

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.

De inschrijving voor een cursus of een kookworkshop is pas bindend als de aanmelding door ons schriftelijk of per e-mail bevestigd is.

Betalingen geschieden contant of giraal tenzij anders overeengekomen. Voor betalingen giraal hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.

Betalingen kunnen geschieden door middel van overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer 52.74.79.683, onder vermelding van het factuurnummer.

Het is niet mogelijk ter plekke te betalen met uw pinpas of creditcard.

Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

In geval van wanbetaling is De Kookschuur gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op opdrachtgever.

Het aantal deelnemers bedraagt per workshop of evenement minimaal 8 en maximaal 25 personen.
Afwijkingen van dit aantal is in overleg met De Kookschuur mogelijk.

Indien de bijstelling een uitbreiding van het aantal deelnemers betreft, dient dit met De Kookschuur besproken te worden of dit mogelijk is.

Indien de bijstelling een vermindering van het aantal deelnemers betreft, zijn de kosten per afvallende deelnemer:


Annuleren

De Kookschuur behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles of workshop niet door te laten gaan. De Kookschuur zal dit uiterlijk 48 uur van te voren aan de opdrachtgever doorgeven.

Wanneer een reservering is gemaakt gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

Aansprakelijkheid

De Kookschuur is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.

De Kookschuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor calamiteiten of onvoorziene omstandigheden waardoor de activiteit geen doorgang kan vinden.

De Kookschuur is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever tengevolge van deelname aan onze activiteiten.

De Kookschuur is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

Algemene huisregels

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat tijdens de workshop of het evenement de werkruimte opgeruimd wordt gehouden.

Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen op een normale manier omgaat.

Van de opdrachtgever wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de cursusleiders/opdrachtnemer opvolgen, vooral die met betrekking tot veiligheid.

Bij een buitenactiviteit dienen de deelnemers rekening te houden met de omgeving in verband met geluidsoverlast.

Indien bepaalde producten van het vooraf samengestelde menu niet voorradig is behoudt De Kookschuur zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief van tenminste dezelfde waarde te gebruiken.

Het is niet toegestaan in De Kookschuur te roken.